Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aerobatics ☺ Aerobatiko

14. 5. 2014

 

 

en.wikipedia:

Aerobatics is the practice of flying maneuvers involving aircraft attitudes that are not used in normal flight. Aerobatics are performed in airplanes and gliders for training, recreation, entertainment, and sport. Additionally, some helicopters, such as the MBB Bo 105, are capable of limited aerobatic maneuvers. The term is sometimes referred to as acrobatics, especially when translated.

 

Wikipedia:Citation needed

Most aerobatic maneuvers involve rotation of the aircraft about its longitudinal (roll) axis or lateral (pitch) axis. Other maneuvers, such as a spin, displace the aircraft about its vertical (yaw) axis. Maneuvers are often combined to form a complete aerobatic sequence for entertainment or competition. French Armée de l'air pilot François Le Vot stole the gold at the 27th FAI World Aerobatic Championships that took place at the North Texas Regional Airport (Texas, USA) from 9 to 20 October 2013.

Aerobatic flying requires a broader set of piloting skills and exposes the aircraft to greater structural stress than for normal flight. In some countries, the pilot must wear a parachute when performing aerobatics.

While many pilots fly aerobatics for recreation, some choose to fly in aerobatic competitions, a refereed sport.

 


eo.wikipedia:

Aviada akrobatio estas la praktiko aviadile flugi manovre inklude altitudojn kiuj ne estas uzataj en normala flugo.[1][2] Aviada akrobatio estas plenumata per aviadiloj kaj glisiloj por trejnado, amuzo, distro kaj sporto. Kelkaj helikopteroj, kiaj la MBB Bo 105, kapablas pri limigitaj akrobataj manovroj,[3] kaj Chuck Aaron estas ununura usona piloto kun oficiala permesilo por helikoptera akrobatio.[4]

Plej akrobataj manovroj inkludas rotacion de la aviadilo laŭ ties longitudina aŭ flanka aksoj. Aliaj manovroj, kiaj spiralado, movas la aviadilon laŭ ties vertikala akso.[5] Manovroj ofte kombiniĝas por formi kompletan akrobatan sekvencon por distro aŭ konkurenco.

 

Plena Ilustrita Vortaro, vortaro.net:

aerobatik/o Aviadilaj akrobataĵoj.

aviad5o. Arto k tekniko aerveturadi per aparatoj pli pezaj ol la aero. aernavigado, aerŝipo.
aviada. Rilata al aviado: aviada rekordo, ekspozicio; kontraŭaviada baterio.
aviadi (ntr) Funkciigi aerodinon. flugi.
aviadilo. Ĉiaspeca aerportata veturilo. aeroplano, helikoptero, hidroplano.
aviadisto. Tiu, kiu aviadas: amatora, profesia aviadisto.
bombaviadilo tanko-ikono-armeoj.jpg aviadilo, ekipita por transporti k faligi bombojn.
 
tanko-ikono-armeoj.jpgĉasaviadilo aviadilo, destinita ataki precipe malamikajn aviadilojn, k havanta tre grandan rapidecon k relative mallongan aŭtonomion.
fuzaviadilo. Speco de reakciaviadilo, movata per fuziloj.
kurieraviadilo, liniaviadilo. aviadilo, destinita por regule transportadi poŝtaĵojn, pasaĝerojn k.a.
reakciaviadilo. aviadilo, kies movoforton produktas la ellaso al la malantaŭo aŭ de gasigita substanco (fuzaviadilo) aŭ de aero, suĉata je la antaŭo, kunpremata de kompresoro k repelata de turbino al la malantaŭo je pli granda rapideco (jetaviadilo).
tanko-ikono-armeoj.jpgskoltaviadilo aviadilo, destinita esplori, fotografi ktp.
 
ŝarĝaviadilo. aviadilo speciale ekipita, por transportadi pezajn ŝarĝojn.
veteraviadilo. aviadilo, esploranta la liberan atmosferon k mezuranta ĝian temperaturon, premon, humidecon ktp.
tanko-ikono-armeoj.jpg
la ikono de tanko signifas: Armeoj

*flug/i (ntr)   (la asterisko * signifas: Fundamenta vorto)

1 Sin movi en la aero per tiucelaj membroj, kiajn havas la birdoj k multaj insektoj: la birdo flugas en la ĉambro, en la ĉambron; la hirundo flugis trans la riveron; li loĝas tie, kien eĉ birdo ne flugas; kiel aglo flugas al manĝotaĵoX; la anĝelo de la morto flugas super Baĥaraĥ!Z; (f) mia alte fluganta spiritoZ.
2 Sin movi en la aero per tiucelaj aranĝoj aŭ mekanismoj: kiam oni premis la seruron, la kofro povis flugiZ; la aerŝipo flugas super la landon, kie naskiĝis CortezZ; ili pensis, ke tio (la balono), kio tie flugas, estas ia nova birdo!Z; mi flugos morgaŭ al Londono (aviadile). sori, ŝvebi.
3 (pp io peza) Impete ĵetiĝi en la aeron: ĝuste la saman botelon ŝi iam vidis flugantan antaŭ ŝi k ŝia amiko, en la verda arbaroZ; ministo per forto de sia propra pulvo en la aeron flugosZ; la pordo debatiĝas k B., kiu subaŭskultadis post ĝi, flugas sur la scenejonZ; mi, diris la dua (pizo pafita de knabo), flugos rekte en la sunon!Z; sago flugas tra la aeroZ.
4 Iri tre rapide: svarmo da veturiloj flugis en diversaj direktojZ; mi kuros, flugos, rapidos!Z; ho malbenita rapideco flugi en kriman liton!Z; kudri per fluganta kudriloZ; (f) la vorto (telegrafe) flugas tra la landoj kun rapideco de fulmoZ; famo ne flugas, se kaŭzo ne estasZ; al li flugas mia kora dankoZ; punktoj flugas al li antaŭ la okulojZ; flugas krio ĝis la stelojZ.
flugo. Moviĝo de tio, kio flugas: koniĝas birdo laŭ flugo k homo laŭ agoZ; ĝi estis trafita en la flugo; (f) venka flugoZ. flughaveno, flugokampo, flugklubo.
fluga. Rilata al flugo: flugaj insektoj; fluge atingi monton.
*flugado. Daŭra moviĝo en la aero: homoj naskiĝas por sufero, kiel birdoj por flugadoX; la ombro de la cignoj akompanis ilian rapidan flugadonZ; la flugado estis senteble malpli rapida, ol ordinareZ.
flugaĵo. Ĉio fluganta: eniris en la arkeon […] ĉiuj flugaĵoj laŭ siaj specojX.
flugantaro. Granda aro da kune flugantaj birdoj.
flugema. Volonte fluganta: flugema kiel ventoZ (f: malkvietega).
flugeti
1 flugi per mallongaj batoj de la flugiloj: flugetanta papilioZ.
2 Moviĝi tien k reen laŭ la vento: li venis kun turbano k kun flugetanta beduena manteloZ. flirti.
3 Paŝi malpeze, kvazaŭ fluge: ŝia flugetanta iradoZ; virinoj, brilplene flugetante, simile al orskarabojZ. danci.
*flugilo
1 Organo de diversaj bestoj, kiun ili movas por sin porti en la aero, k kiu homologas ĉe birdoj al antaŭa membro, ĉe insektoj al haŭta elkreskaĵo: disfaldi, disetendiZ, disvolviZ, disvastigiZ la flugilojn; la cignoj malleviĝis k frapis per siaj grandaj flugilojZ; refaldi la flugilojn; ĝi difektis unu el siaj flugiloj per dornarbetaĵoZ; (analoge) serafoj staris […], ĉiu havis po ses flugilojX.
2 Tiu organo rigardata kiel simbolo de rapideco: la timo havigis al li flugilojnZ; ŝi ekkuris, kvazaŭ ŝi havus flugilojn ĉe la brakojZ; li portiĝis sur la flugiloj de la ventoX; per flugiloj de facila ventoZ; liaj flugiloj paraliziĝisZ.
3 Tiu organo, rigardata kiel simbolo de ŝirmo: kiom ofte mi volis kolekti viajn infanojn, kiel kokino kolektas sian idaron sub la flugilojn!N; per la ombro de viaj flugiloj kaŝu min!X; unuj el ni ŝirmitaj de la flugiloj de la dio de amo, trairas la tutan vivon honesteZ.
4 Tiu parto de pordo, fenestro ks, kiu povas svingiĝi kiel flugilo: flugilo de pordegoG. Sin. klapo.
5 Alo (en ĉiuj signifoj).
flugila
1 Rilata al flugiloj: flugila enverguro.
2 Havanta flugilojn: flugila estaĵo.
flugiluloj Subklaso de insektoj, havantaj flugilojn aŭ devenantaj de flugilhavaj formoj (Pterygota).
flugmaŝinoZ Ĉiaspeca aerodino, funkciigata de motoro. aŭtogiro, aviadilo, aeroplano, helikoptero, hidroplano.
flugpovaZ, flugipova. Tia, ke ĝi kapablas flugi.
flugpreta Preta flugi, post regula kontrolo.
*alflugi. fluge direkti sin al iu loko: tiam alflugis dek blankaj cignoj k sidiĝis ĉirkaŭ ŝiZ; la cikonio-patro alflugadis ĉiutage kun bongustaj ranojZ; elmetu mielon, muŝoj alflugosZ.
ĉirkaŭflugi (tr) flugi ĉirkaŭ io: la cikonioj ĉirkaŭflugis la preĝejturon; (f) ĉirkaŭflugas la armeon la venkoZ.
*deflugi. Malsupreniri fluge: estis tia ventego, ke la tegoloj deflugis de la tegmentoZ; (f) kiel falko li deflugadisZ (de sia kastelo).
disflugi. Disiĝi fluge: disflugas polvo; kun disflugantaj harojZ; (f) en la aero disflugis akraj krioj; la novaĵo rapide disflugis tra la lando.
disflugigi. Fari, ke io disflugu: mi tuj disflugigas ilin, kiel polvon laŭ la ventoX.
ekflugi. Leviĝi de tero k komenci flugi: ili prenis la reton per siaj bekoj k ekflugisZ; ĉiuj cikonioj kolektiĝis, por ekflugi al la varmaj landojZ; Li ekrajdis sur kerubo k ekflugisX; vento al li ekflugis sub la haŭtoZ.
ekflugo La ago forlasi la teron aŭ akvon, de la starto ĝis aerporta flugrapido: ekfluga kuro (distanco kurata kontakte kun la tero aŭ akvo dum ekflugo).
elflugi. Eliri fluge: Noa ellasis korvon k ĝi elflugisX; (f) murmuro de surpriziĝo elflugis el la buŝoj.
enflugi. Eniri fluge: la elfo kun la tuta abelsvarmo enflugis, por lin mortigiZ; hirundo enflugis en la laŭbonZ; (f) ŝtonoj enflugis en la ĉambronZ.
*forflugi
1 Foriĝi fluge: tuj kiam la suno leviĝis, la cignoj forflugis de la insuletoZ; ni forflugos for de la abomeninda talpoZ; kaptu lin kiel forflugintan ventonZ.
2 Foriĝi, malaperante: riĉeco […] forflugas al la ĉieloX; neniam la tempo tiel rapide forflugis por ŝiZ; forflugos afliktoj k ĝemadoX; jam de longe forflugis mia juneco; la dormo forflugis de liaj okuloj.
preterflugi. Preterpasi fluge: ĵeti preterflugantan rigardon sur iunZ; preterfluge aŭdi ionZ.
reflugi. Reveni fluge: flugi k reflugiZ.
senflugila. Ne havanta flugilojn: statuo de la senflugila Venko.
senflugiluloj Senpteriguloj.
superflugi (tr) flugi super io: la aviadiloj superflugis la urbon; la superflugado de certaj zonoj estas malpermesita en multaj landoj.
*surflugi. flugi sur ion: la birdo […] surflugis sur la tegmentonZ.
traflugi (tr)
1 Trairi fluge: k ĝi traflugis malgrandan distanconZ.
2 Rapide senbare trairi: tiu penso traflugis lian spiriton; stranga ideo traflugis al li tra la kapo; senzorgaj virinoj, kiuj traflugas la vivonZ.
transflugi (tr)
1 Transiri, transpasi fluge: transflugi urbon, monton en sia vojaĝo suden; transfluganta birdoZ (migra); la transflugo de sovaĝaj anasoj.
2 Rapide, facile transpasi: la famo transflugis el unu buŝo en alianZ; la infana animo nun kvazaŭ devis transflugi en pli prudentan persononZ (ĉe la konfirmacio).
altfluga. Ambicia: kie estas viaj altflugaj planoj? Z.

 

la signo Z signifas: la modela (ĝenerala) lingva stilo de L.L.Zamenhof

la signo X signifas: la modela (faka) lingva stilo de Hebrea Biblio (Malova Testamento) laŭ la Londona eldono

 

NOTU BONE

Kiom multe la PIV volas nin kateni en la faka lingva stilo de aviadiko per la ĝenerala lingva stilo de Zamenhof - ja en la tempo de Zamenhof ankoraŭ ne ekzistis avioj (=aeroplanoj kaj helikopteroj) kaj li komprenis kaj uzis la (ĝeneral-stilan) vorton aviado (lia-sperte) nur ĝenerale kaj figura-sence. Ni rigardu la nunan staton de la fako aeronaŭtiko (pli supera nocio ol aviado, aviadiko) per la reguloj de la Fundamento kaj per la okuloj de Zamenhof, kvazaŭ li vivus kaj uzus (racie kaj logike) la fakajn vortoj hodiaŭ.

 

Bildvortaro de Eichholz, 1988

bildo 228, paĝoj 414-415

 

pilotakajuto228pagxo414.jpg

 

 

x

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář